ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی به لیست سیاه

لیست سیاه به شماره هایی تعلق میگیرد که مخاطب از مخابرات درخواست عدم دریافت پیامک را داشته است.

در پیامده شما قادر به ارسال پیامک تبلیغاتی به این دسته از مشترکین نیز می باشید و تعرفه آن هیچ تفاوتی با تعرفه ارسال پیامک بصورت عادی ندارد.